உணவு கொழுப்பு / Dietary Fats in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: கொழுப்புகள், மனிதாபிமானம் கொழுப்பு, பல்நிறைவுற்ற கொழுப்பு, நிறைவுற்ற கொழுப்பு

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 2/04/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், உணவு கொழுப்பு குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.