மருந்து வினைகள் / Drug Reactions in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: பக்க விளைவுகள்

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 1/02/2021 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், மருந்து வினைகள் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.