கல்லீரல் செயல்பாடு சோதனைகள் / Liver Function Tests in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: ஈரல் செயல்பாடு குழு, கல்லீரல் பேனல், கல்லீரல் சோதனைகள்

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 5/17/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், கல்லீரல் செயல்பாடு சோதனைகள் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.