விஷம் ஐவி, ஓக் மற்றும் சுமக் / Poison Ivy, Oak, and Sumac in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: ஐவி விஷம், ரஸ் டெர்மடிடிஸ், டாக்ஸிகோடென்ரான் தோல் அழற்சி

தொடர்புடைய தலைப்புகள்

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 7/02/2020 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், விஷம் ஐவி, ஓக் மற்றும் சுமக் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

தொடர்புடைய தலைப்புகள்


Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.