இரண்டாம்நிலை ஸ்மோக் / Secondhand Smoke in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: சுற்றுச்சூழல் புகையிலை புகை, முனைவற்ற புகைபிடித்தல், புகையிலை புகை மாசுபாடு

தொடர்புடைய தலைப்புகள்

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 2/04/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், இரண்டாம்நிலை ஸ்மோக் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

தொடர்புடைய தலைப்புகள்


Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.