விடலைப்பருவ மகப்பேறு / Teenage Pregnancy in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: பருமனான கர்ப்பம்

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 2/04/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், விடலைப்பருவ மகப்பேறு குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.