டெட்டானஸ், டிஃப்பீரியா, மற்றும் பெர்டியூஸிஸ் தடுப்பூசிகள் / Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vaccines in Tamil

மேலும் அழைக்கப்படுகிறது: DTaP, DTaP / Tdap / TD, உதாரணமாக,, டி.டி. தடுப்பூசி booster, Tdap, டெட்டனஸ் பூஸ்டர்

கடைசியாகப் புதுப்பித்தது தேதி

இப்பக்கம் கடைசியாக 2/04/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த பக்கம், டெட்டானஸ், டிஃப்பீரியா, மற்றும் பெர்டியூஸிஸ் தடுப்பூசிகள் குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

Sign Upபகிர்

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.